За нас

БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ е политическа партия, която изповядва идеите на демокрацията, законността , хуманизма и мира. Водещите цели се формулират върху принципите на свободно и пълноценно използване на частната собственост и професионалния потенциал на нацията , при опазване и  зачитане на  българските традиции и утвърдените обществени ценности и морал.

Основната цел на политическата дейност на БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ е постигане на икономически растеж, социална стабилност и нарастващо благосъстояние на гражданите при демократична и парламентарна форма на държавно управление.

БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ ще работи за:

  • Създаване на условия за конкурентноспособно пазарно стопанство, за разгръщане на частна инициатива, за приоритетно развитие на селското стопанство и на традиционните български производства, водещи до пълноценното използване на националните ресурси, до формиране на стабилна средна класа и постигане на дългосрочен икономически растеж.
  • Опазване на многовековните културни ценности и традиции на българското общество , и идеалите на българското национално възраждане.

Сред приоритетите на партията са :

  • Обединяване на земеделските производители и защитаване интересите им на национално и европейско ниво.
  • Развитие на гражданското общество чрез засилено участие на земеделските производители при решаването на проблемите в българското земеделие.
  • Подпомагане на достъпа на земеделските производители до финансиране по европейски програми и повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в сектор земеделие.
  • Отстояване за равни права между българския и европейски земеделски производител.